Search form

Yiwáni 3:7

7Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Nịkodị́mo, ndá ónzó komoyị́ gɨ zɨ́ ledre bɨ máúku máyá ꞌDówụ́ Lomo idí ndíkiógụ ꞌyịmaꞌdí e mɨkándané ní wá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index