Search form

Yiwáni 3:8

8ꞌYị bɨ ndikiogụnɨ́ wo go mɨkándané ní, mɨméngị ledre ené gbékpị́ ꞌyị e utúasánɨ́ eyé ówo a wá gɨ zɨ́a ꞌDówụ́ Lomo ndịsị úkuíꞌbí yée zɨ́a ne. Cé káa zɨ́ síli bɨ ꞌyị e uwúnɨ́ lá gboṛụ a lurúnɨ́ roa wá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index