Search form

Yiwáni 4:17

17Kára née ya zɨ́a ní, “Mongụ́ ꞌyị, oꞌdo ꞌbɨ amá ndaá ꞌbɨ enée wá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Nɨ maꞌdíi, zɨ́yị úku ledre yá oꞌdo ꞌbɨ eyị́ ndaá,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index