Search form

Yiwáni 5:10

10Sɨmɨ bɨ mɨngburoko manda ꞌbɨ Yụ́da e onzónɨ́ komoyé ro oꞌdo bɨ ịnyị gɨ do ndíyá ba kɨ́ sáka ené doné ní, geré zɨ́ Yụ́da ga gére née máda wo oꞌbụóꞌbụ kɨ́dí, “Née kenée ꞌdi, tɨ́ bɨ ówo bú karaba Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro ní, zɨ́yị ị́mbị́ éyị́ sɨmɨ a ꞌduꞌdorụ́ ndítíꞌdófụ do lorụ go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index