Search form

Yiwáni 5:13

13Oꞌdo née, gɨ zɨ́a bɨ ꞌyị e ofụnɨ́ go ní, toso Yésụ luyú yị́ ené komoyị́ go, Yésụ olụ́okpó kpá yị́ ené go dongará tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ ore née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index