Search form

Yiwáni 5:14

14Nda sɨmɨ ngíti sị́lị́, zɨ́ oꞌdo bɨ kóo Yésụ sịkpị wo gɨ do ndíyá ní ndéréne sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo, zɨ́ Yésụ lúrúndíki wo íri. Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Máúku zɨ́yị, káa zɨ́ bɨ ómo go ní, ndá lolụ lúyú ledre wá, káa bɨ ngíti mongụ́ bɨsinyí ledre nɨ méngị yị́ị ke.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index