Search form

Yiwáni 5:16

Yésụ nɨyí kɨ́ Lomo éyị́ kị́éꞌdo

16Geré zɨ́ Yụ́da ga gére née ódó somụ́ ledre gɨ ro ꞌdíꞌbi Yésụ gɨ zɨ́a bɨ sịkpị kóo oꞌdo née gɨ do ndíyá sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index