Search form

Yiwáni 5:18

18Zɨ́ ledre bɨ Yésụ uku née sínyíne ro mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da ga gére née gbála. Zɨ́ye yéme royé gɨ ro úfu wo, nda lá gɨ zɨ́a bɨ mengị moko sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro ní wá, uku kpá ledre kɨ́dí Lomo nɨ ꞌBụné, ótoásá roné go kɨ́ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index