Search form

Yiwáni 5:20

20Babá ꞌdódo tị́ꞌbị ledre ené e go za mbá zɨ́ma Owụ́ ꞌbɨ ené gɨ zɨ́a otoofụ ꞌbúma go. Ngíti géyị mɨngburoko ledre e nɨyí aka fú bo nɨ ꞌdodo yée zɨ́ma. Sɨmɨ bɨ mááyí ndị́sị méngị ledre ga gére née ní, tarasé nɨ ndị́sị ị́drị́ mbá mɨị́drị́ kɨ́ lúrú yée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index