Search form

Yiwáni 5:3

3Kacɨ́ kadra mbá, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ndíyá e ndịsịnɨ́ ndị́sị cigí iní máa née íri ꞌdii. Yée ga bɨ komoyé nda, yée ga bɨ kɨ́ umbu sịndị́ye, nda kɨ́ yée ga bɨ mɨgịgị́ṛị́ e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index