Search form

Yiwáni 5:30

30Máméngị amá ledre máa yée ga bɨ ꞌbɨ amá ní wá, mándị́sị ꞌdécị ngbanga dụụ́ kacɨ́ ledre ga bɨ Babá ukuiꞌbí yée zɨ́ma ní. Née sị́ ledre bɨ mándị́sị ꞌdécị ngbanga ꞌyị e gɨ zɨ́a bɨlámáne ní. Máíli zɨ́a ídíne kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a kasaogụ máa ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index