Search form

Yiwáni 5:39

39Ndị́sịsé ólo mɨéké kúrú Lomo za kɨ́ sómụ́ ledre esé mbá gɨ zɨ́a ílisé gɨ ro zɨ́se ndíki trịdrị bɨ za fí ní. Sómụ́sé kɨ́dí ꞌyị íꞌbí trịdrị maꞌdáa zɨ́ ꞌyị e ní ꞌbe náambi, mbé fú máa bɨ mɨéké kúrú Lomo ndịsị ódro gɨ romá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index