Search form

Yiwáni 5:4

4Gɨ zɨ́a, uwúnɨ́ kóo yaá maláyika ꞌbɨ Lomo ndịsị lengbe ógụ ndị́sị ndítí sɨmɨ iní née ore, zɨ́ iní máa née ndị́sị kádané gbuwa, gbuwa, gbuwa. ꞌYị ndíyá máa wo bɨ utúụtụ roné go ne ꞌdáꞌdá sɨmɨ iní née gɨ zɨ́ lafúne ní, geré zɨ́ ndíyá ené ụ́kụ́ne gɨ roa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index