Search form

Yiwáni 5:44

44Ásé ṇgúṇgu ledremá lárá a kɨ́e ꞌdi togụ́ ílisé óto yị́ esé ꞌyịmaꞌdí e zɨ́ye ídíye kɨ́ rokinyi gɨ do bɨ zɨ́ye ndị́sịyé mbófo sée ní? Nɨ kóo ídí mɨútúásáne zɨ́se óto Lomo zɨ́a ídíne kɨ́ rokinyi kɨ́se wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index