Search form

Yiwáni 5:5

5Dongará tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ndíyá ga gére née ore, ngíti ꞌyị luru nɨ kóo bo, oꞌdo máa née mengị kóo go bi sɨmɨbi cị́ kéṛị́ a doa sokó doa ịnyị doa ota (38).

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index