Search form

Yiwáni 5:9

9Kɨ́ráwu zɨ́ oꞌdo née ị́nyịógụné ꞌdága, ꞌdíꞌbi sáka ené, yóó do ndáꞌbané ꞌbe. Ledre máa née mengị kóo roné née sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index