Search form

Yiwáni 6:1

Yésụ iꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́ ꞌyị e álifu ịnyị

(Matáyo 14:13-21, Márɨko 6:30-44, Lúka 9:10-17)

1Nda sɨmɨ ngíti sị́lị́, zɨ́ Yésụ ị́nyịné kɨ́ ꞌyịmɨkása ené e ꞌdógụ mɨkavu Galiláya bɨ ngíti géyị ꞌyị e ndịsịnɨ́ ndólo a mɨkavu ꞌbɨ Tịbérịya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index