Search form

Yiwáni 6:26

26Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máówo sómụ́ ledre esé née bú. Gámásóꞌdosé esé máa née gɨ zɨ́a bɨ ówosé go kɨ́dí mááyí kɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ méngị mɨngburoko ledre e ní wá. Gámásóꞌdosé máa lá gɨ zɨ́a bɨ máíꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́se ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index