Search form

Yiwáni 9:1

Yésụ likpí komo ngíti oꞌdo

1Sɨmɨ ngíti sị́lị́, Yésụ nɨyí go ndị́sị ndéré ꞌdécị bi kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e. Zɨ́ye ógụyé ndíki ngíti oꞌdo, tɨ́ bɨ kóo mbágáa ndiki wo ní komoa lurú bi wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index