Search form

Yiwáni 9:10

10Zɨ́ ꞌyị ga gére née úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Úku bɨ káa ledre ꞌdi, sara komoyị́ likpí láráne káa be ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index