Search form

Yiwáni 9:12

12Zɨ́ye ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Sara oꞌdo máa née nɨ nda goó ꞌda?”

Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máówo wá togụ́ nɨ ꞌdáya yá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index