Search form

Yiwáni 9:14

14Sị́lị́ bɨ kóo Yésụ lubu súrú do káṇgá, zɨ́a ị́nyịné ógo káṇgá bɨ kɨ́ súrú sɨmɨné née óṛó a komo oꞌdo née zɨ́a líkpíne ní nɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index