Search form

Yiwáni 9:15

15Zɨ́ Farụsáyo ga gére née ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Úku aka maꞌdíi ledre zɨ́ze, komoyị́ likpí lárá ne káa be ꞌdi?” Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Oꞌdo bɨ kɨ́ ịrịné Yésụ ní, likpí komomá ne. Lubu súrú do káṇgá, zɨ́a ị́nyịné ógo káṇgá bɨ kɨ́ súrú sɨmɨné née óṛó a komomá, ya máídí ndéré lúgu a. Sɨmɨ bɨ málúguóyó káṇgá née gɨ komomá ní, geré zɨ́ komomá líkpíne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index