Search form

Yiwáni 9:16

16Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongará Farụsáyo ga gére née úku ledre kɨ́dí, “Oꞌdo née ndaá ꞌyị ꞌbɨ Lomo wá. Idí née ꞌyị bɨ Lomo kasaogụ wo née ní, káa bɨ utúasá méngị kéyị kenée sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro wá, ꞌdewe lorụ ꞌbɨ Lomo go.”

Ngíti géyị yaá “Lomo kasaogụ wo ne, idí ndaá kenée wá, káa bɨ utúasá ndị́sị méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé ní wá.” Gɨ zɨ́ mɨúkulóꞌbó ledre e zɨ́ sómụ́ ledre ꞌbɨ ꞌyị ga gére née nda ídíne go faa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index