Search form

Yiwáni 9:17

17Zɨ́ye ndúꞌyú oꞌdo bɨ komo a likpí née kɨ́dí, “Sara aka nda yị́ị, sómụ́ ꞌbɨ eyị́ yá oꞌdo bɨ likpí komoyị́ née nɨ náambi?”

Oꞌdo née ya zɨ́ye ní, “Másómụ́ née nébị Lomo kasaogụ wo ne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index