Search form

Yiwáni 9:18

18Yụ́da ga gére née ṇguṇgunɨ́ eyé kóo fú lá bɨ kɨ́dí, “Maꞌdíi, oꞌdo née komoa lurú kóo bi wá ní wá.” Zɨ́ye ị́nyịyé kákasa kacɨ́ ꞌbụa kɨ́ mbágáa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index