Search form

Yiwáni 9:19

19Sɨmɨ bɨ ꞌbụa kɨ́ mbágáa ogụnɨ́ ní, zɨ́ Yụ́da ga gére née ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Ba owụ́ ꞌbɨ esé, maꞌdíi, tɨ́ bɨ kóo ndíkisé wo ní, lurú bi wá? Éyị́ bɨ méngịsé nda kɨ́ komoa maꞌdáa ní ꞌdi, bɨ cakaba nɨ nda go lúrú bi ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index