Search form

Yiwáni 9:2

2Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, oꞌdo née lurú bi wá née gɨ zɨ́ lúyú ledre ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ ndikinɨ́ wo ní, togụ́ lúyú ledre ené?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index