Search form

Yiwáni 9:20

20Zɨ́ oꞌdo née kɨ́ meꞌbené ị́nyịyé úkulúgu ledre kɨ́dí, “Ɨɨ, née owụ́ ꞌbɨ ezé maꞌdíi. Tɨ́ bɨ kóo ndikizé wo ní, komoa lurú bi wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index