Search form

Yiwáni 9:21

21Owozé wá togụ́ komoa máa née mengị láráne káa be ꞌdi bɨ nɨ nda go ndị́sị lúrú bi née. Bɨlámá a ndúꞌyúsé aka cụ́ wo zɨ́ze úwú a gɨ taraa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index