Search form

Yiwáni 9:22

22ꞌBụ yaꞌdá née ilinɨ́ úku ledre bɨ ya kɨ́dí Yésụ likpí komo owụ́ ꞌbɨ eyé ne ní wá, gɨ zɨ́ ngịrị mɨngburoko manda ꞌbɨ Yụ́da e. Gɨ zɨ́a Yụ́da ga gére née iꞌbínɨ́ lorụ kɨ́dí, togụ́ ꞌyị uku ledre ya Yésụ nɨ Kɨ́résịto, Lomo kasaogụ wo ne yá, ꞌyị máa née yée nɨyí ụ́cụómo wo, olụ́ lolụ dongará lafúne íni ini zɨ́ Lomo sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index