Search form

Yiwáni 9:24

24Zɨ́ Yụ́da ga gére née kpá ndóloógụ ándá yaꞌdá bɨ komoa likpí née zɨ́ye úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Owozé bú bɨlámáne kɨ́dí, oꞌdo bɨ Yésụ née, nɨ ꞌyị lúyú ledre. Lóbụ aka Lomo zɨ́ze, éyị́ bɨ ówo gɨ roa ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index