Search form

Yiwáni 9:25

25Zɨ́ oꞌdo née úkulúgu ledre zɨ́ Yụ́da ga gére née kɨ́dí, “Mándá kɨ́ tụ́ꞌdụ́ ledre gɨ ro úku a wá, togụ́ Yésụ nɨ ꞌyị lúyú ledre togụ́ ndaá ꞌyị lúyú ledre wá. Éyị́ bɨ máówo ní, komomá lurú ené kóo bi wá, bɨ nda ba ní, komomá nɨ go lúrú bi.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index