Search form

Yiwáni 9:28

28Zɨ́ye úku ledre zɨ́ oꞌdo née ịrị́ ịrị́ kɨ́dí, “Ndazé ezé ꞌyị lódụ́ kacɨ́ oꞌdo née wá, áyí yị́ị ꞌyị lódụ́ kacɨ́a wá. Lodụ́zé ꞌbɨ ezé yị́ ezé kacɨ́ Mụ́sa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index