Search form

Yiwáni 9:29

29Gɨ zɨ́a kóo ꞌdesị́ ní, Mụ́sa maꞌdáa odronɨ́ kɨ́ Lomo bú. Oꞌdo bɨ Yésụ née owozé wá togụ́ ogụ ꞌbɨ ené gɨ ꞌdáya yá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index