Search form

Yiwáni 9:30

30Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yụ́da ga gére née kɨ́dí, “Née kenée lárá ledre ꞌdi, bɨ ówosé bi bɨ oꞌdo née ogụ gɨ doa ní wá ní. Éyị́ bɨ máówo ní, likpí ꞌbɨ ené komomá go.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index