Search form

Yiwáni 9:33

33Oꞌdo bɨ likpí komomá ba, idí ndaá ꞌyị bɨ Lomo kasaogụ wo née ní wá yá, káa bɨ likpí komomá wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index