Search form

Yiwáni 9:34

34Zɨ́ye ódroyé kpá oꞌbụóꞌbụ zɨ́ oꞌdo bɨ komo a likpí née kɨ́dí, “Yị́ị ꞌyị lúyú ledre bɨ ndikiogụnɨ́ yị́ị kɨ́ lúyú ledre kú gɨ sɨmɨ ní, íli ꞌdódo ledre zɨ́ze? Togụ́ kenée yá, tónóne karaba ndéréne ꞌdáꞌdá, ólụ́ lolụ dongará ꞌyị e sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro íni ini zɨ́ Lomo wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index