Search form

Yiwáni 9:39

39Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ oꞌdo née kɨ́dí, “Máógụ do sogo káṇgá ba gɨ ro ꞌdécị ngbanga zɨ́ komo sómụ́ ledre ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e líkpíne. ꞌYị ga bɨ owoyemenɨ́ ledre gɨ ro Lomo wá ní, zɨ́ye ówoyéme a. ꞌYị ga bɨ ya yée owoyemenɨ́ yị́ eyé wo bú ní, nɨyí ídíáká ꞌbɨ eyé sɨmɨ luyú káa zɨ́ ꞌyị ga bɨ komoyé ndaá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index