Search form

Yiwáni 9:5

5Máúku zɨ́se maꞌdíi, káa zɨ́ bɨ mááyí aka kɨ́se do sogo káṇgá ona ní, mááyí zɨ́se ꞌyịmaꞌdí e káa zɨ́ bimɨóṇgó ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index