Search form

Yiwáni 9:7

7Zɨ́a úku ledre zɨ́ oꞌdo máa née kɨ́dí, “Ndéré mu lúgu káṇgá née gɨ komoyị́ sɨmɨ mɨkavu bɨ kɨ́ ịrịné Silowámo ní.” Zɨ́ oꞌdo née ndéréne lúgu komoné drá. Nɨ ndáꞌbaógụ gɨrí ní, komoa nɨ go lúrú bi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index