Search form

Yiwáni 9:9

9Ngíti géyị ya, “Ɨɨ née tɨ́ wo.”

Ngíti géyị ya, “Ɨ́ꞌɨ, née ndaá wo wá, tosoyé utúasá mɨútúásá.”

Zɨ́ oꞌdo née úku ledre kɨ́dí, “Née tɨ́ máa nda ngíti ꞌyị wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index