Search form

Yiwáni int

Ledre gɨ ro bụ́kụ bɨ Yiwáni ní

Yiwáni eké bụ́kụ ba ne. Nɨ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyịmɨkása ga bɨ sokó doa gbre ꞌbɨ Yésụ ní. Eké bụ́kụ ba gɨ ro ꞌdódo ledre kɨ́e zɨ́ Yụ́da e kpá kɨ́ kúfú ngíti géyị ꞌyị e gɨ ro zɨ́ye ṇgúṇgu ledre Yésụ. Yiwáni lịkpị́ ené ledre gɨ ro mɨndị́sị Yésụ do sogo káṇgá wá. Uku ledre geré gɨ ro mɨngburoko ledre ga bɨ Yésụ ndịsị mengị yée kpá kɨ́ ledre ga bɨ ndịsị ꞌdódo yée ní. Ledre née ꞌdodo kɨ́rɨ́ née kɨ́dí Yésụ ndaá ꞌbɨ ené dụụ́ ꞌyịmaꞌdí wá, nɨ yị́ ené kpá za cụ́ Lomo (Kápita 1:14).

Bụ́kụ ba uku ledre zɨ́ze kɨ́dí Yésụ nɨ kúrú Lomo bɨ Lomo kasaogụ wo do sogo káṇgá, ógụ úyuné káa do éyị́ ꞌdáná gɨ ro ꞌdíꞌbióyó dụụ́ lúyú ledre ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e ní wá, nɨ Masíya bɨ kóo nébị e ndịsịnɨ́ úku ledrea kɨ́dí nɨ ógụ ní. Sɨmɨ kápita ga bɨ 13-17 Yiwáni uku ledre gɨ ro ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ kɨ́dí oto ꞌbúye go kɨ́ngaya kpá kɨ́ ledre ga bɨ Yésụ uku yée ꞌdáꞌdá do kɨ́ ꞌdíꞌbi wo kɨ́ tagá née ní ní. Sɨmɨ odụ a, Yiwáni uku ledre gɨ ro ngbanga Yésụ kɨ́ mɨphéphé wo do mɨngbúngbu kágá kɨ́ ledre gɨ ro mɨúrúa gɨ sɨmɨ umbu kpá kɨ́ ledre bɨ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́ꞌdí tụ́ꞌdụ́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index