Search form

Lúka 10

Yésụ kasa ꞌyị ené e cị́ ota doa sokó doa gbre

1Gɨ do kacɨ́ ódro ga bɨ Ngére Yésụ odro yée née mbá, wo Yésụ maꞌdáa zɨ́a ị́nyịné ndólo ꞌyị e cị́ ota doa sokó doa gbre (72) zɨ́a úkuíꞌbí ledre tarayé idínɨ́ ídí gbre gbre ndéré kɨ́ úku ledre zɨ́ ꞌyị e do bi ga bɨ née ili ndéréógụ doyé ní mbá. 2Kɨ́dí, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí go nzíyiyé gɨ ro ṇgúṇgu mɨkánda bɨlámá ledre bɨ máógụ kɨ́e ní, ꞌyị kasa eyenɨ́ aka zɨ́ma gɨ ro zɨ́ye ꞌdíꞌbi bɨlámá ledre máa ba báyiyé kɨ́e zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e mbá wá. Káa zɨ́ bɨ Ngére Lomo nɨ ne mị́ngị́ moko maꞌdáa ní, ídísé íni ini zɨ́a idí géléógụ yata ꞌyị kasa e gɨ ro zɨ́ye báyiyé kɨ́ úku bɨlámá ledre ené zɨ́ ꞌyị e za mbá. 3Ídísé mu ndéré. Ásé ídí dongará bɨsinyí ꞌyị e íri káa zɨ́ kábịṛị́kị ga bɨ dongará máárára e mị́ngị́ye ndaá ní. 4Ndásé ꞌdíꞌbi komo késị́ gɨ ro ndéré kɨ́ úgú éyị́ mɨánu kɨ́e zɨ́se wá, gba kombo, ndásé ꞌdíꞌbi a wá, ndásé kpá ꞌdíꞌbi yata éyị́ sịndị́ drú yata wo bɨ sịndị́se ní wá. Ndásé kpá sínyi sịndị́ kadra kɨ́ íꞌbí mandá zɨ́ ꞌyị e do mɨsiꞌdi wá.

5ꞌBe bɨ ógụsé go sɨmɨ a ní, ídísé íꞌbí mandá. Gɨ do kacɨ́ a née, mɨzefị ledre bɨ ásé úku a zɨ́ye ní idí ídí kɨ́dí Lomo idí ídí kɨ́se sɨmɨ ꞌbe ba. 6Togụ́ mị́ngị́ ꞌbe née nɨ ꞌyị bɨ kɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo do mɨmbéꞌdené ní, mandá bɨ ásé íꞌbí a kɨ́ úndru ꞌbɨ Lomo sɨmɨné ní, nɨ ídí káa do úndru sɨmɨ ꞌbe née. Togụ́ ledre ꞌbɨ Lomo ndaá ꞌbɨ ené sɨmɨ ꞌbe née wá, úndru ꞌbɨ Lomo ogụ ené ore kpá wá. 7ꞌBe bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ sée go sɨmɨ a sɨmɨ sụmụ ní, ídísé ndị́sị dụụ́ ore, ndásé gámá faa wá. Éyị́ mɨánu esé e kɨ́ iní mɨéwé esé e idí ídí dụụ́ yée ga bɨ iꞌbínɨ́ go zɨ́se ore ní. Nɨ mɨútúásáne zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko ndíki éyị́ kacɨ́ moko bɨ mengị wo ní.

8ꞌBe ga bɨ za mbá ásé ógụ sɨmɨyé ní, togụ́ mị́ngị́ye ꞌdiꞌbinɨ́ sée go sɨmɨ sụmụ yá, ídísé ndị́sị ore, zɨ́se ánu éyị́ ga bɨ nɨyí íꞌbí yée zɨ́se ore ní. 9Togụ́ ꞌyị ndíyá nɨyí ore yá, zɨ́se íni ini zɨ́ Lomo kɨ́ óto sị́lị́se doyé gɨ ro zɨ́ ndíyá eyé ụ́kụ́ne gɨ royé. Zɨ́se úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ye kɨ́dí, sịndị́ kadra ogụ go zɨ́ye, idínɨ́ mu ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo gɨ ro zɨ́ye ógụyé ꞌbe ꞌbɨ Lomo. 10ꞌBe bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ sée sɨmɨ sụmụ wá ní, ídísé ólụ́ógụ ókpó esé, zɨ́se úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, 11“Azé go ụ́ꞌbụ́ ꞌbụrụ gɨ ro sịndị́ze ótoómo a cịkị zɨ́se ona. Ídísé ówo a kɨ́dí, sịndị́ kadra ꞌbɨ ledre ga bɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo ní, nɨ go gbóo.” 12Gɨ do kacɨ́ ledre máa wo née, zɨ́ Yésụ úku ngíti ledre kpá zɨ́ ꞌyịmɨkása ga gére née gɨ ro ꞌyị ga bɨ nɨyí asi gɨ ro ledre ꞌbɨ Lomo ní kɨ́dí, “Máúku zɨ́se zaá maꞌdíi, ꞌyị ga bɨ za mbá nɨyí ási gɨ rosé ní, ꞌdoꞌdó bɨ Lomo nɨ íꞌbí a royé ní, nɨ rómo do wo bɨ kóo iꞌbí ro ꞌyị lúyú ledre ga bɨ kóo sɨmɨ káṇgá bɨ Sodóma ní.”

13Zɨ́a kpá úku ngíti ledre gɨ ro ꞌyị ga bɨ ndị́sị gámá kɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo dongaráye ní kɨ́dí, “Sée ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ gara Korazíni kɨ́ sée ga bɨ sɨmɨ Beteseyị́da ní, karanée ꞌdáꞌdá íri Lomo nɨ íꞌbí ꞌdoꞌdó rosé gɨ zɨ́a ílisé ṇgúṇgu ledre ené wá. Mɨngburoko ledre ga bɨ ꞌbɨ Lomo máméngị sɨmɨ gara esé ba, idí máméngị kóo née sɨmɨ gara ꞌbɨ ngíti géyị ꞌyị e káa zɨ́ yée ga bɨ sɨmɨ Táyire kɨ́ Sidóna ní, káa bɨ oyóloꞌbónɨ́ sómụ́ ledre eyé go, ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo go ꞌdesị́. 14Ídísé ówo a bɨlámáne kɨ́ꞌdí bɨ karanée Lomo ili go ꞌdécị ngbanga ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá ní, sée ꞌyị ꞌbɨ Korazíni kɨ́ Beteseyị́da, Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée rómo do ꞌbɨ Táyire kɨ́ Sidóna. 15Kpá kenée gɨ rosé, sée ꞌyị ga bɨ sɨmɨ mongụ́ gara bɨ Kapáranawúma ní. Ndásé sómụ́ a bɨ kɨ́dí ꞌbɨ esé ledre nɨ ídí bɨlámáne kadra ꞌdécị ngbanga ní wá gɨ zɨ́a ásisé kpá kɨ́ ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo go. Ásé ídí kpá sɨmɨ ꞌdoꞌdó kɨ́ umbu bɨ odụ a ndaá ní.”

16Zɨ́ Yésụ maꞌdáa nda kpá úku ngíti ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ nɨ kása yée née kɨ́dí, “Togụ́ ꞌyị asi gɨ rosé, asi née go kpá gɨ romá. Togụ́ ꞌyị ꞌdiꞌbi sée sɨmɨ sụmụ, ꞌdiꞌbi née go kpá máa sɨmɨ sụmụ. Wo bɨ asi gɨ romá go ní, asi née go kpá gɨ ro Lomo bɨ kasaogụ máa ní.”

Mɨndáꞌbaógụ ꞌyị ga bɨ Yésụ kasa yée ní

17Sɨmɨ bɨ ꞌyị ga bɨ Yésụ kasa yée ndaꞌbaogụnɨ́ ní, zɨ́ye úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́ mongụ́ rokinyi kɨ́dí, “Ngére, sɨmɨ bɨ ndịsịzé ꞌdódo ledre eyị́ zɨ́ ꞌyị e ní, zɨ́ bɨcayi lomo e ndị́sịyé éré ngịrị gɨ zɨ́ ịrịyị́ bɨ ndịsịzé ị́fị́ a ní, zɨ́a ndị́sị ngásáóyó roné.”

18Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Málúrúndíki Satána go kɨ́ útúóyo roné gɨ komo ere káa zɨ́ mɨꞌbɨ́léꞌbe iní ní. 19Rokoꞌbụ née nɨ gɨ ro zɨ́se ndị́sịsé méngị okó kɨ́ Satána kɨ́e, zɨ́se kɨ́ rómo komoa sɨmɨ ledre e za mbá za fí utúasá úfu trịdrịsé wá. 20Ndásé ídí kɨ́ rokinyi lá gɨ zɨ́a bɨ bɨcayi lomo e ngasáoyónɨ́ royé gɨ zɨ́se ní go wá. Ídísé ídí kɨ́ rokinyi gɨ ro ịrịsé bɨ Lomo nɨ éké a sɨmɨ bụ́kụ ꞌbɨ trịdrị komo ere ní.”

Yésụ iꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo

(Lúrú kpá Matáyo 11:25-27, 13:16,17)

21Sɨmɨ kadra bɨ kóo née ní, zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo óto Yésụ zɨ́a ídíne kɨ́ rokinyi, zɨ́a úku ledre zɨ́ Lomo kɨ́dí, “Babá, áyí Ngére do ere kpá kɨ́ do sogo káṇgá mbá, mbófo éyị́ zɨ́yị, zɨ́yị ótoécị rokoꞌbụyị́ gɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ óto royé kɨ́ royé káa do ꞌyị ówo ledre e ní, zɨ́yị nda ꞌdódo a zɨ́ yée ga bɨ ꞌyị ówo ledre e lurúnɨ́ yée moko ndaá sɨmɨyé wá ní. Méngị ꞌdị́yị kenée gɨ zɨ́a née ledre bɨ utúasá mɨútúásá kacɨ́ komoyị́ ní.”

22Zɨ́a kpá úku ledre kɨ́dí, “Babá, otoomo ledre e go za mbá do sị́lị́ma gɨ zɨ́a owoyeme máa dụụ́ ne. Kpá káa zɨ́ bɨ máówoyéme wo dụụ́ máa ní. ꞌYị máa yée ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre amá go, nɨyí go ꞌyị amá e ní, mááyí ꞌdódoyéme wo zɨ́ye.”

23Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨyí nda go céré ye kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ní, zɨ́a úku phụ́trụ ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Lúrúsé go, Lomo mengị bɨlámá ledre go zɨ́se, ndị́sịsé go lúrú a kɨ́ méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé ní cụ́ kɨ́ komosé. 24Máúku ledre née zɨ́se gbékpị́ne wá. Tụ́ꞌdụ́ nébị e kɨ́ mɨngburoko ngére tonónɨ́ kóo go ꞌdesị́ óto komoyé gɨ ro zɨ́ye lúrú ledre ga bɨ ásé lúrú yée ba, tɨ́ lá lurúndikinɨ́ wá, kpá gɨ ro úwú ledre ga bɨ ásé úwú yée ba, uwúnɨ́ kpá wá.”

Muruwayi gɨ ro bɨlámá ꞌyị ꞌbɨ Samáriya

25Gɨ do kacɨ́ ledre ga gére ní, nda go kpá sɨmɨ ngíti sị́lị́, zɨ́ ngúru mongụ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ ga bɨ ꞌbɨ Lomo, ị́nyịógụ tóroné ꞌdága úzu Yésụ kɨ́ꞌdí bɨ Yésụ nɨ ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e ní kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, éyị́ bɨ máídí méngị a gɨ ro zɨ́ma ndíki trịdrị bɨ za fí ní ꞌdi?”

26Yésụ ya zɨ́a ní, “Sara bɨ áyí tɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ ní, lorụ maꞌdáa uku yaá ꞌdi? Sara ndị́sị ólo a zɨ́yị ndị́sịyị́ ꞌdódo a zɨ́ ꞌyị e lárá a káa be ꞌdi?”

27Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “ ‘Ídí óto ꞌbú Ngére bɨ Lomo eyị́ ní kɨ́ mɨmbéꞌdeyị́ kị́éꞌdo, kɨ́ lomo royị́ mbá za kɨ́ rokoꞌbụyị́ kɨ́ sómụ́ ledre eyị́ mbá.’- ‘Zɨ́yị óto ꞌbú lafúyị e káa zɨ́ bɨ óto ꞌbúyị kɨ́ royị́ ní.’ ”-

28Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ oꞌdo bɨ gáa née kɨ́dí, “Bɨlámáne, ídí méngị ledre ga gére née kenée, áyí ndíki trịdrị bɨ za fí ní.”

29Oꞌdo née ili kpá fú óto roné zɨ́ Yésụ kɨ́dí ledre bɨ née ndịsị úku a née, née owoyeme bú. Zɨ́a ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí “Lafúma ga bɨ máídí óto ꞌbúye ní náambi?”

30Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ oꞌdo née do ngíti mɨsiꞌdiné kpị́ kɨ́dí, “Kadra kị́éꞌdo, ngíti oꞌdo ịnyị kóo gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ndéréne sɨmɨ ngíti owụ́ gara kɨ́ ịrịné Zérịko, zɨ́ ꞌyị ugu e útúye roa ócó wo gbóo kɨ́ umbu zɨ́ye ngáka éyị́ ené e gɨ roa mbá do ngásáókpó eyé ótoómo wo ngbali bi kenée.” 31Kutrú gɨ do kacɨ́ ꞌyị ugu ga bɨ ngasá bayinɨ́ royé née ní, zɨ́ ngúru ꞌyị ꞌdáná éyị́ ógụné kpá kacɨ́ mɨsiꞌdi née. Zɨ́a ógụndíki oꞌdo née ngbali bi. Zɨ́a ꞌdécị bi gɨ dogboṛụ mɨsiꞌdi yóó, ókpó ené. 32Zɨ́ ngíti oꞌdo gɨ sɨmɨ kúfú ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ndolo yée Lévị e ní, nɨ kpá ꞌyị méngị moko sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro ꞌbɨ Lomo. Sɨmɨ bɨ lurú oꞌdo née ngbali bi ní, zɨ́a kpá ꞌdécị bi yóó do ókpó ené. 33Zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ Samáriya ógụndíki oꞌdo née kpá fú ngbali bi, zɨ́ lerị́ oꞌdo née méngị wo kɨ́ngaya. 34Zɨ́ Samáriya née ndósoógụné truú ro oꞌdo née do sị́kpị wo ꞌdága. Zɨ́a lúgu uṇgú ga bɨ roa née drá, zɨ́a óto kágá komo a do ódó a. Zɨ́a ị́mbị́ óto wo do bangá ené bɨ ndịsị ị́mbị́ ꞌyị ní ndéré óto wo sɨmɨ ꞌdị́cị́ ꞌbɨ ṇgu e gɨ ro do lúrú bi kacɨ́ a ore. 35Sɨmɨ bɨ bi aráloꞌbó roné ní, zɨ́a ótoómo késị́ zɨ́ ꞌyị bɨ ndịsị lúrú bi kacɨ́ bi máa née. Zɨ́a úkuómo ledre kɨ́dí togụ́ késị́ ba ụkụ́ go, ídí kpá lúrú kacɨ́ a kɨ́ késị́ bɨ nɨ bo ní, mááyí ndáꞌbaógụ íꞌbílúgu a.

36Sɨmɨ bɨ Yésụ ukuonzó ledre ga gére née go ní, zɨ́a ị́nyịné ndúꞌyú ꞌyị ꞌdódo lorụ née kɨ́dí, “Sɨmɨ sómụ́ ledre eyị́ ní, gɨ dongará yaꞌdá ga bɨ ota máúku ledreyé née, ambí mengị bɨlámá ledre zɨ́ ꞌyị bɨ ꞌyị ugu e ocónɨ́ wo ní ne?”

37Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “ꞌYị bɨ saká oꞌdo bɨ ꞌyị ugu e ocónɨ́ wo ní mengị bɨlámá ledre ne.”

Yésụ ya zɨ́a ní úku go maꞌdíi, “Ndéré mu zɨ́yị ndị́sịyị́ méngị bɨlámá ledre zɨ́ ꞌyị e kpá kenée.”

Márata e kɨ́ lémịné maríya

38Yésụ nɨyí aka kpá fú do mɨsiꞌdi mɨndéréye sɨmɨ Yerụsaléma. Zɨ́ye ndéréógụyé sɨmɨ gara bɨ Márata e kɨ́ lémịné nɨyí sɨmɨ a ní. Zɨ́ Márata ꞌdíꞌbi yée ꞌbe ꞌbɨ ené ore sɨmɨ sụmụ. 39Zɨ́ Maríya lémị Márata maꞌdáa ndéré ndị́sịné cigí Ngére Yésụ ndị́sị úwú ledre ꞌbɨ Lomo bɨ ndị́sị ꞌdódo a ní. 40Gɨ zɨ́a bɨ Márata ꞌdiꞌbi nda ambá sịndị́ kadra go ngúcuné sɨmɨ moko ndị́sị yéme éyị́ mɨánu zɨ́ Yésụ kɨ́ ꞌyị kasa ené e ní, zɨ́a ógụné úku ledre kɨ́dí, “Ngére, úku aka ledre zɨ́ Maríya idí ógụ sáká máa. Lúrú aka mongụ́ moko bɨ mándị́sị méngị a lá ngúcumá ba, nɨ nda lá ndị́sị ené cigíyị íri gbékpị́ne ní.”

41Zɨ́ Ngére Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Márata kɨ́dí, “Márata ndá óto tụ́ꞌdụ́ gbékpị́ ledre ga gére née kɨ́ ledreyé zɨ́yị owóowó wá. 42Lémịyị́ gelé go ledre ꞌbɨ Lomo gɨ ro ndị́sị úwú a. Née go éyị́ bɨ kɨ́ ledrené owóowó rómo do ledre e za mbá ní. Utúasánɨ́ ꞌdíꞌbióyó a gɨ zɨ́a wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index