Search form

Lúka 10:12

12Gɨ do kacɨ́ ledre máa wo née, zɨ́ Yésụ úku ngíti ledre kpá zɨ́ ꞌyịmɨkása ga gére née gɨ ro ꞌyị ga bɨ nɨyí asi gɨ ro ledre ꞌbɨ Lomo ní kɨ́dí, “Máúku zɨ́se zaá maꞌdíi, ꞌyị ga bɨ za mbá nɨyí ási gɨ rosé ní, ꞌdoꞌdó bɨ Lomo nɨ íꞌbí a royé ní, nɨ rómo do wo bɨ kóo iꞌbí ro ꞌyị lúyú ledre ga bɨ kóo sɨmɨ káṇgá bɨ Sodóma ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index