Search form

Lúka 10:13

13Zɨ́a kpá úku ngíti ledre gɨ ro ꞌyị ga bɨ ndị́sị gámá kɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo dongaráye ní kɨ́dí, “Sée ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ gara Korazíni kɨ́ sée ga bɨ sɨmɨ Beteseyị́da ní, karanée ꞌdáꞌdá íri Lomo nɨ íꞌbí ꞌdoꞌdó rosé gɨ zɨ́a ílisé ṇgúṇgu ledre ené wá. Mɨngburoko ledre ga bɨ ꞌbɨ Lomo máméngị sɨmɨ gara esé ba, idí máméngị kóo née sɨmɨ gara ꞌbɨ ngíti géyị ꞌyị e káa zɨ́ yée ga bɨ sɨmɨ Táyire kɨ́ Sidóna ní, káa bɨ oyóloꞌbónɨ́ sómụ́ ledre eyé go, ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo go ꞌdesị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index