Search form

Lúka 10:14

14Ídísé ówo a bɨlámáne kɨ́ꞌdí bɨ karanée Lomo ili go ꞌdécị ngbanga ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá ní, sée ꞌyị ꞌbɨ Korazíni kɨ́ Beteseyị́da, Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée rómo do ꞌbɨ Táyire kɨ́ Sidóna.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index