Search form

Lúka 10:15

15Kpá kenée gɨ rosé, sée ꞌyị ga bɨ sɨmɨ mongụ́ gara bɨ Kapáranawúma ní. Ndásé sómụ́ a bɨ kɨ́dí ꞌbɨ esé ledre nɨ ídí bɨlámáne kadra ꞌdécị ngbanga ní wá gɨ zɨ́a ásisé kpá kɨ́ ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo go. Ásé ídí kpá sɨmɨ ꞌdoꞌdó kɨ́ umbu bɨ odụ a ndaá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index