Search form

Lúka 10:16

16Zɨ́ Yésụ maꞌdáa nda kpá úku ngíti ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ nɨ kása yée née kɨ́dí, “Togụ́ ꞌyị asi gɨ rosé, asi née go kpá gɨ romá. Togụ́ ꞌyị ꞌdiꞌbi sée sɨmɨ sụmụ, ꞌdiꞌbi née go kpá máa sɨmɨ sụmụ. Wo bɨ asi gɨ romá go ní, asi née go kpá gɨ ro Lomo bɨ kasaogụ máa ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index