Search form

Lúka 10:2

2Kɨ́dí, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí go nzíyiyé gɨ ro ṇgúṇgu mɨkánda bɨlámá ledre bɨ máógụ kɨ́e ní, ꞌyị kasa eyenɨ́ aka zɨ́ma gɨ ro zɨ́ye ꞌdíꞌbi bɨlámá ledre máa ba báyiyé kɨ́e zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e mbá wá. Káa zɨ́ bɨ Ngére Lomo nɨ ne mị́ngị́ moko maꞌdáa ní, ídísé íni ini zɨ́a idí géléógụ yata ꞌyị kasa e gɨ ro zɨ́ye báyiyé kɨ́ úku bɨlámá ledre ené zɨ́ ꞌyị e za mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index